معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

 جلسه كمیته منطقه ای نظارت بر مراكز ترك اعتیاد (كمسیون ماده 31) معاونت درمان با حضور اعضاء كمسیون در روز چهارشنبه مورخه 3/6/95 در محل معاونت درمان برگزار گردید .دراین جلسه مقرر گردید ضمن ابلاغ اعضاء کمیسیون ، نسبت به راه اندازی تیم نظارتی متشكل از اعضاء كمسیون اقدام گردد. همچنین در خصوص وضعیت بیمه بیماران تصمیماتی گرفته شد.