معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

اخبار

مشاهده کلیه اخبار

در راستای اجرای طرح تحول نظام سلامت ،دومین جلسه ماهانه نشست مدیر گروههای محترم تخصصی پزشکی با معاونت درمان و بهداشت در تاریخ 26/5/95 در محل معاونت درمان برگزار گردید.در این نشست  موضوعات نظارت بر روند پذیرش بیماران و ارائه خدمات پزشکی ، بررسی بسته حضور متخصصین مقیم در بیمارستانها، بررسی چک لیست عملکرد پزشکان و شیوه نامه مشارکت پزشکان دراعتباربخشی مورد بحث و تبادل نظر قرارگرفت.

شایان ذکر است که جناب آقای دکتر عسکری ،ریاست محترم دانشگاه ، به عنوان مدیرگروه ارتوپدی حضور داشتند و نقطه نظرات خود را پیرامون محورهای مورد بحث ارائه نمودند.