معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

در راستای اجرای طرح تحول نظام سلامت ،دومین جلسه ماهانه نشست مدیر گروههای محترم تخصصی پزشکی با معاونت درمان و بهداشت در تاریخ 26/5/95 در محل معاونت درمان برگزار گردید.در این نشست  موضوعات نظارت بر روند پذیرش بیماران و ارائه خدمات پزشکی ، بررسی بسته حضور متخصصین مقیم در بیمارستانها، بررسی چک لیست عملکرد پزشکان و شیوه نامه مشارکت پزشکان دراعتباربخشی مورد بحث و تبادل نظر قرارگرفت.

شایان ذکر است که جناب آقای دکتر عسکری ،ریاست محترم دانشگاه ، به عنوان مدیرگروه ارتوپدی حضور داشتند و نقطه نظرات خود را پیرامون محورهای مورد بحث ارائه نمودند.