معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

این جلسه که  مدیردرمان خانم دکتر قدرتی ،مدیر بیمارستانها،مسئول اقتصاد درمان معاونت درمان ،مسئولان درآمد بیمارستانها،وکارشناسان اقتصاد درمان بیمارستانها حضور داشتند ، پس از بحث و بررسی های انجام شده در رابطه با رسیدگی به اسناد مربوط به پرونده های پزشكی قبل از ترخیص، مقرر گردید مصوبه این جلسه در جلسه مدیر گروهای پزشكی مطرح شود و با ز خورد آن به این معاونت ارسال گردد. ضمن اینكه پیگیری جلسات آموزشی و بسترهای لازم جهت ایجاد این طرح توسط جناب آقای كریم زاده در بیمارستان حضرت ولی عصر  و خانم عبداللهی در معاونت درمان انجام گیرد.