معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

 جلسه  كمسیون امور بانوان در تاریخ 12/5/95 در معاونت درمان برگزارگردید. در این جلسه كه به ریاست سركار خانم كریمی مسئول كمسیون امور بانوان دانشگاه برگزار گردید اعضای شورا و كمیته های آموزشی – فرهنگی و حقوقی و ورزشی تعیین شدند.

در ادامه جلسه برنامه های پیشنهادی دهه كرامت مورد بررسی  قرار گرفت و برنامه نهایی تعیین شده در این راستا حیطه شرح وظایف هر فرد مشخص گردید.