معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

در این جلسه كه با حضور خانم دكتر فریدونی رئیس دانشکده پرستاری، مترون بیمارستان ها، كارشناسان اداره نظارت و صدور پروانه و كارشناسان اداره مدیریت خدمات پرستاری در معاونت درمان برگزار گردید، سركار خانم كریمی در مورد آئین نامه صلاحیت حرفه ای توضیحاتی را ایراد فرمودند. ایشان همگام سازی پرستاران با استانداردها و معیارهای جهانی، تكمیل اطلاعات پرستاری و  بهبود كیفیت مراقبت پرستاری و رضایت مردم و ارتقاء سطح كیفیت پرستاری در سطح جهانی را از اهم اهداف معاونت پرستاری دانستند.