معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

جلسه آموزشی پایش برنامه عملیاتی  با حضور کارشناسان صاحب فرایند بیمارستان ها ،مدیر خدمات پرستاری دانشگاه ،کارشناسان مسئول اداره نظارت واعتبار بخشی ورابط  پایش برنامه عملیاتی در تاریخ 5/5/1395 در سالن اجتماعات معاونت درمان تشکیل گردید .در این جلسه برنامه های عملیاتی بیمارستان ها ونحوه پایش آن ها مورد بحث وبررسی قرار گرفت.برنامه های عملیاتی در قالب سنجه های جدید اعتباربخشی تعریف شدند وچالش های موجود مورد تحلیل کارشناسی قرار گرفت. رسیدن به یک زبان مشترک در پایش برنامه های عملیاتی در دستور کار این جلسه بود.