معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

 جلسه پایش برنامه عملیاتی با حضور تعدادی از رابطین پایش برنامه عملیاتی معاونت های دانشگاه تشکیل گردید.آقای جهرمی نژاد انتظارات وزارت متبوع درمورد چگونگی ورود مستندات به سامانه را بیان فرمودند ودر ادامه مشکلات مربوطه مورد بررسی قرار گرفت .