معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

آقای علی محمدی كارشناس امور آزمایشگاههای معاونت درمان در خصوص تمدید پروانه مسئولین فنی آزمایشگاهها گفت : با توجه به اینكه پروانه های تاسیس ومسئول فنی آزمایشگاهها تا تاریخ 1/4/95اعتبار دارد،لذا مسئولین محترم فنی ،اص پروانه ها راتا مورخ 31/3/95جهت تمدید به دبیرخانه معاونت درمان تحویل نمائید.لازم به ذكراست مدت زمان اعتبار تمدید پروانه ، به نظارت امور آزمایشگاهها براساس چك لیست مربوطه بستگی دارد.