معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

 جلسه آموزشی "اجرای پیوست شماره 5دستورالعمل پرداخت عملكردی ،مراقبت موردی"با همكاری اداره مامایی و اداره سیاستگذاری تعرفه ،پرداخت و منابع درمان وزارت متبوع جهت كارشناسان مسئول امورمامایی دانشگاههای علوم پزشكی كشور بصورت ویدئو كنفرانس برگزار گردیدو كارشناسان معاونت درمان این دانشگاه نیز به صورت آنلاین درمحل معاونت درمان ازاین جلسه استفاده نمودند.