معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

جلسه هماهنگی طرح ملی مدیریت درمان سكته های قلبی (طرح 247)باحضور دكتر ضیائی معاونت درمان،دكتر ولی زاده اینترونشنیست،دكترخالقی مدیرگروه طب اورژانس،دكتر نجفی پور رئیس مركز مدیریت حوادث و فوریت های پزشكی ،خانم كریمی مسئول هماهنگی طرح درمعاونت درمان،دكترشكوهیان ریاست بیمارستان،مسئول بخش آنژیوگرافی و سوپر وایزور آموزشی بیمارستان درسالن جلسات معاونت درمان برگزارگردید.دراین جلسه خانم كریمی موارد قابل پیگیری درچارچوب دستورالعمل مربوطه را اعلام نمودند ودر این خصوص تصمیماتی اتخاذ گردید.همچنین مصوباتی از قبیل تشكیل به موقع كمیته ها و پیگیری چالشها،برگزاری كلاسهای آموزشی مرتبط درا سرع وقت جهت گروههای پزشكی ،پرستاری پیش بیمارستانی وبیمارستانی به خصوص بخشهای اورژانس و بخشهای ویژه و .....جهت پیگیری اعلام گردید.