معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

جهت بررسی مشكلات موجود درخصوص پذیرش و اعزام بیماران به خصوص ترومایی و بخشهای ویژه جلسه ای با حضور معاون محترم درمان – رئیس محترم مركز حوادث و فوریت های پزشكی و كارشناسان ستادی MCMC و كارشناسان ستادی حوزه درمان و بیمارستانهای تابعه درتاریخ 24/3/95 در محل معاونت درمان برگزار گردید. در این جلسه فرآیند پذیرش و اعزام بیماران مورد بررسی و بازبینی قرار گرفت و مشكلات موجود با حضور صاحبین فرآیند مرتفع گردید. لازم به ذكر است این بررسی و بازبینی از نظر مستند سازی پیگیری های بعدی بسیار حائز اهمیت است.