معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

بنا به درخواست دانشگاه علوم پزشكی لارستان ،در راستای بررسی و رفع ابهامات در زمینه نحوه محاسبه پرداخت مبتنی بر عملكرد پرسنل پزشك و غیر پزشك ،جلسه آموزشی توسط رابطین مبتنی بر عملكرد دانشگاه علوم پزشكی فسا درروز دوشنبه مورخ 17/3/95 در محل سالن روزبهان برگزار گردید.