معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

جلسه هماهنگی و بررسی مشكلات ICU جراحی قلب و عروق بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) فسا در تاریخ 1/3/95 با حضورمعاون درمان،ریاست بیمارستان ،مدیرداخلی ومترون بیمارستان ،مسئول بخش ومسئولین ذیربط درمحل معاونت درمان برگزارگردید.

دراین راستا مسئول بخش ICUو اتاق عمل جراحی قلب (جناب آقای دكتر زراعتیان نژاد) به ارائه گزارش عملكرد واحد جراحی قلب پرداختند.وبرنامه های خود برای امورآموزشی ،تجهیزاتی ونیروهای انسانی ارائه نمودند.