معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

بدینوسیله تعرفه درمان اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان (سرپایی)94بخش دولتی وغیردولتی جهت مشاهده وبهره برداری مراكزدرمان اعتیاد طبق فرم پیوست اعلام می گردد.

pdfتعرفه درمان اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان (سرپایی)94بخش دولتی وغیردولتی