معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

سمینار آموزشی مدیریت شوك در اورژانسهای مامایی با هماهنگی واحد مامایی معاونت درمان و با ارائه متخصصین محترم زنان و زایمان در روز سه شنبه 20/11/94 ، در سالن حكمت 2 دانشگاه علوم پزشكی برگزار گردید. لازم به ذكر است این كارگاه با امتیاز آموزش مداوم و به صورت رایگان جهت گروه پزشكان عمومی – پرسنل مامایی – پرستاری و فوریت های پزشكی با هدف كاهش مرگ و میر مادران برگزار گردید.