معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

 كارشناسان حوزه ستادی معاونت درمان در جلسه آشنایی با اهداف كلی و كمی بخش سلامت در ششمین برنامه توسعه كشور در تاریخ شنبه 27/10/94 در سالن روزبهان حضور فعال داشتند.

در این جلسه سركار خانم زگردی مسئول دفتر برنامه ریزی و ارزشیابی دانشگاه در مورد شیوه نوشتن برنامه عملیاتی و پایش برنامه ها با هداف داشتن زبان مشترك در تمام دانشگاهها توضیحاتی را ارائه فرمودند.