معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

در جلسه ای كه در سالن جلسات معاونت درمان با حضور معاون محترم درمان و نورولوژیست های محترم و نماینده طرح ،در معاونت درمان راس ساعت 8:15 برگزار گردید پروتكل ارئه شده از طرف مسئول علمی گروه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و جهت اجرای مطلوب طرح مصوباتی را در پی داشت.