معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

جلسه هماهنگی نیازهای آموزشی كارشناسان ستاد معاونت درمان باحضورآقای مهرفرمسئول آموزش كاركنان دانشگاه باهدف اصلاح فرآیند نیازسنجی وبرگزاری دوره های آموزشی درتاریخ 27/10/94درمحل سالن كنفرانس معاونت درمان برگزارگردید.