معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

جلسه پرسش وپاسخ باحضورمعاون وزیر بهداشت درسالن نحوی دانشگاه برگزار گردید.میرزابیگی در این نشست با تأکید بر اهمیت فعل مراقبت پرستاری و لزوم ارائه خدمات با کیفیت به  سطح بندی خدمات گروه پرستاری در کشور اشاره کرد و گفت: بر این اساس خدمات پرستاری در سه سطح مراقبت های اولیه بالینی، مراقبت های عمومی پرستاری و مراقبت های تخصصی و فوق تخصصی پرستاری تقسیم بندی می شود که خدمات سطح اول را نیروهای کمک پرستار، خدمات سطح عمومی را کارشناسان پرستاری دانشگاهی و خدمات تخصصی و فوق تخصصی را پرستاران کارشناس ارشد و بالاتر پس از گذراندن دوره های تخصصی ارائه می کنند در پایان نشست معاون وزیر بهداشت به سوالات حاضرین در رابطه با پرداخت مبتنی بر عملکرد ، کمک پرستاری و ...پاسخ دادند .