معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

نشست ماهیانه مدیران خدمات پرستاری باحضور رئیس دانشكده پرستاری ،مدیر خدمات پرستاری دانشگاه ومدیران پرستاری بیمارستانهای تابعه درتاریخ 23/9/94درسالن جلسات معاونت درمان برگزارگردید..درابتدا صورتجلسه قبلی قرائت گردیدو مواردی كه نیاز به پیگیری بیشتری داشت مورد تاكید قرارگرفت وهمچنین نامه های واصله ازمعاونت پرستاری وزارتخانه جهت پیگیری مورد بررسی قرارگرفت.