معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

در راستای ارتقای کیفیت خدمات و اجرای استانداردهای اعتباربخشی و ایمنی و الزامات دوستدار ایمن بیمار روز دوشنبه 2 ابان ماه جلسه كنفرانس با حضور ، مسئول اعتباربخشی و ایمنی بیمار معاونت درمان ، مدیرخدمات پرستاری دانشگاه و مدیران ارشد ومیانی بیمارستانهای تابعه برگزار شد.

خ ابادی مسئول ایمنی بیمار معاونت درمان آموزشها و نکات لازم درخصوص برنامه عملیاتی، شاخص ها، داروهای پرخطر و مشابه، رضایت آگاهانه، مسائل کنترل عفونت، نتایج حیاتی آزمایشات، تجهیزات ضروری و جایگزین، تست های معوقه، هموویژیلانس و تحویل بالینی بیماران، تفکیک صحیح پسماندها، دستبند شناسائی بیماران و کنترل داروهای استوک و مشخص نمودن نیاز واقعی بخش و کنترل داروها را ارائه نمودند.

درخصوص اهمیت ویژه اجرای استانداردهای ایمنی بیمار و لزوم مشارکت کلیه بخش ها در پیاده سازی و نظارت بر اجرای استانداردها تاكید لازم را ارائه نمودند .

در پایان جلسه تودیع و معارفه سركار خانم ابادی و سركار خانم مرادی به عنوان كارشناس مسئول ایمنی معاونت درمان انجام شد