معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

در راستای اجرای طرح تحول نظام سلامت ،كمیته مدیریت اطلاعات واطلاع رسانی طرح تحول نظام سلامت ،باحضوراعضای محترم كمیته درتاریخ 30/8/94درمحل معاونت درمان برگزارگردید.دراین جلسه برلزوم اطلاع رسانی گسترده درسطح مطب های خصوصی ،درمانگاهها وبخشهای جدیدبیمارستانها تاكید گردیدومقررشد فرمهای نظرسنجی رضایت بیماران ازاجرای طرح تحول مجددا توزیع گردیده وجهت تحلیل های آماری وشاخص گیری به معاونت درمان ارسال گردد.