معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

در راستای اجرای صحیح طرح تحول نظام سلامت ،كمیته نظارت وپایش طرح تحول نظام سلامت باحضوركارشناسان محترم نظارت برطرح تحول درتاریخ 27/8/94درمحل معاونت درمان برگزارگردید.دراین جلسه پاورپوینت طرح نظارت وكنترل پیاده سازی برنامه تحول نظام سلامت دردانشگاه علوم پزشكی ارائه گردیدودرادامه جلسه، كیفیت نظارت ها موردبررسی قرارگرفت ومصوباتی نیزتصویب گردید.