معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

در راستای نظارت براجرای صحیح طرح تحول نظام سلامت به همت مسئول محترم اداره اقتصاد درمان ،جلسه آموزشی آشنائی بااصلاحیه كتاب ارزش نسبی باحضوركارشناسان محترم نظارت برطرح تحول درتاریخ 26/8/94درمحل معاونت درمان برگزارگردید.