معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

 در تاریخ 23/8/94 دوره آموزش با حضور تمامی ارزیابان اعتباربخشی معاونت درمان و رابطین اعتباربخشی بیمارستان ها برگزار گردید. سركار خانم مرادی شیوه های نظارتی – رفتار ارزیابان و معیارهای اعتباربخشی را در قالب پاورپوینت ارائه نمودند و در پایان برنامه نظارتی تا پایان سال 1394 تشریح گردید. و از ارزیابان خواسته شد تا نظارت ها را بر پایه استانداردها و به موقع انجام دهند.