معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

جلسه اعتباربخشی در روز شنبه 23آبان باحضورکارشناسان محترم ارزیاب ورابطین اعتباربخشی بیمارستان درمحل معاونت درمان برگزارمی گردد.