معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

درراستای اجرای طرح تحول نظام سلامت ،نشست ماهانه مدیران خدمات پرستاری دانشگاه وبیمارستانهای تابعه علوم پزشكی فسادرسالن جلسات معاونت درمان برگزارگردید.ومسائل حیطه پرستاری موردبررسی قرارگرفت.