معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

در تاریخ 9/8/94 جلسه ای با حضور دكتر ضیایی – مدیر درمان (مسئول واحدامورمتخصصین)– ریاست محترم درمانگاههاو اتاق عمل و نیز مسئول اعتباربخشی در محل معاونت درمان برگزار گردید و جهت شروع به كار و محل اسكان و تقسیم بندی برنامه متخصصان جدید الورود در درمانگاه و اتاق عمل بحث و بررسی شد .مقرر گردید مسئولین محترم درمانگاهها تا سه شنبه پیش برنامه متخصصین جدیدالورود را به سر كار خانم دكتر قدرتی تحویل دهند و تجهیزات مربوط به هر فیلد در اتاقهای درمانگاه تهیه و جهت حضور ایشان آماده باشد.