معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

در تاریخ 9/8/94 جلسه اداره نظارت و اعتباربخشی با حضور مدیر محترم درمان – ریاست محترم اداره نظارت و اعتباربخشی و كارشناسان محترم در محل معاونت درمان با محوریت نظارت – اعتباربخشی طرح تحول برگزار گردید و مجددا بر اهمیت موضوع تاكید شد .همچنین مقرر گردید كه تفاوتها و ارزشیابی از بیمارستانها در راستای طرح تحول و ارتقاء بر كیفیت با حساسیت بیشتر و به صورت منظم انجام گیرد و بازخوراند مدیران ارشد جهت رفع نواقص در اسرع وقت ارسال گردد . چهارشنبه هر هفته جلسه گزارش دهی تشكیل گردد و پایش و پیشرفت برنامه های آن جلسه بررسی گردد . درضمن مصوب گردید  پاسخگویی هر بسته بر عهده فرد مسئول می باشد.