معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

نشست مشترك معاونت درمان ،روسای بیمارستانها ودرمانگاههادرتاریخ 5/8/94درمحل معاونت درمان برگزارگردید.دراین جلسه كه باحضور معاون محترم درمان ،روساومدیران بیمارستانها،مدیران درمانگاههاوكارشناسان نظارت بردرمان معاونت درمان حضورداشتند،گزارشی ازبازدیدهای اخیركه توسط كارشناسان وزارت متبوع ازبیمارستانها انجام شده بودبه اطلاع حاضرین رسانده شد.دكتر ضیایی معاون محترم درمان بیان نمودند : نظارت دقیق و منظم كارشناسان معاونت درمان و مدیران ارشد بیمارستان بر اجرای صحیح دستورالعملهای وزارت متبوع (بسته های طرح تحول، اعتباربخشی، ایمنی و ...) در حوزه درمان اصل مهمی در ارتقاء كیفیت اهداف استراتژیك و عملیاتی معاونت درمان می باشد و از همه اعضای حاضر در جلسه خواستند تا نظارت ها را با تاكید بر احقاق حقوق گیرندگان و ارائه دهندگان خدمت سازماندهی نمایند.