معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

جلسه یادآوری وبررسی 8بسته طرح تحول نظام سلامت توسط جناب آقای زراعتكاران مسئول محترم اداره نظارت بردرمان باحضوركارشناسان نظارت درمحل معاونت درمان برگزارگردید.دراین جلسه پاورپوینت طرح تحول نظام سلامت ،چك لیست نظارتی ارائه گردیدودرموردپاسخگویی به شكایات وسامانه 1690(درخصوص تعرفه خدمات بستری )توضیحاتی ارائه شد.