معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

جلسه پایش برنامه عملیاتی سه ماهه دوم سال 94معاونت درمان باحضوركارشناسان معاونت درمان درتاریخ 31/6/94در محل معاونت درمان برگزارگردید.دراین جلسه برشیوه های پایش برنامه عملیاتی وارائه مستندات برنامه هاتاكیدشدومقررگردیدكارشناسان برنامه های عملیاتی خودراخودارزیابی كرده و نتایج راجهت ارائه به معاونت محترم توسعه ارائه نمایند.