معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

در تاریخ 28/5/94 جلسه ای مشترك با حضور معاونت درمان جناب آقای دكتر ضیایی و معاونت محترم بهداشتی جناب آقای دكتر فرجام و كارشناسان بهداشت محیط ایمنی و اعتباربخشی در سالن اجتماعات معاونت درمان برگزار گردید.

در این نشست مشترك در خصوص وضعیت فعلی، مسائل و مشكلات مربوط به مدیریت پسماندهای بهداشتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. هر دو معاونت بر پیگیری مستمر تفكیك زباله های بهداشتی، بی خطر سازی پسماندهای بهداشتی، پیگیری رفع نواقص دستگاههای بی خطر ساز پسماندهای بیمارستانی و لزوم افزایش همكاری ها در این راستا تاكید كردند.