معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

آقای صادقی ارزیاب ارشد وزارت، اظهار امیدواری نمودند که باهمکاری مسئولین بیمارستان، بتوانندازکلیه بخشها و واحدهابازدید داشته باشند .

آقای قطبی نژاد، دیگر ارزیاب ارشد وزارت، نیزگفتند: اعتباربخشی باعث تعامل بیشتر بیمارستانها ودانشگاه ها، تعریف یکسان ارائه خدمات در بیمارستانها ودر اختیار دادن فیدبکی از عملکرد یکساله بیمارستان هابه مسئولین از نگاه و زاویه ای خارج از خود مجموعه و... شده است و اظهار امیدواری نمودند بتوانند از هم فکری های همه همکاران بهره مند شوند .

این جلسه با نمایش کلیپ وپاورپوینت جامع از مشخصات،عملکردها، شاخص ها و... یکساله بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا به پایان رسید .وارزيابان معاونت درمان جهت بازديدبه واحدهاي مربوطه مراجعه نمودند.