معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

جلسه افتتاحيه اعتباربخشي بيمارستان دكترشريعتي درتاريخ 5/2/94باحضوركارشناسان محترم ارشد ارزياب كشوري ،مديرمحترم درمان وكارشناسان محترم ارزياب معاونت درمان درمحل سالن كنفرانس بيمارستان برگزارگرديد. اعتباربخشي بيمارستان دكترشريعتي درتاريخ 5/2/94و6/2/94برقرارمي باشد.