معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

در تاریخ 29/1/94 جلسه هماهنگي کارشناسان ارزیاب معاونت درمان ورابطین اعتباربخشی درساعت 11 الی 12 با حضور خانم دکترقدرتی مديرمحترم درمان برگزار گردید .دراين جلسه گزارشات، نقاط قوت و ضعف واحدهاي بيمارستانهاي حضرت ولي عصر(عج)ودكترشريعتي بیان ومورد بازبینی قرار گرفت .همچنين نمرات  داده شده توسط  کارشناسان ارزیاب بصورت درصد بیان شد.لازم به ذكراست اعتباربخشي ساليانه ازسوي وزارت متبوع درهفته دوم ارديبهشت ماه انجام مي گردد.