معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

   در تاریخ 22 الی 26 فروردین ماه اولین خودارزیابی سال جدید درراستاي اعتباربخشی بيمارستاني توسط کارشناسان ارزیاب اعتباربخشی دانشگاه علوم پزشکی فسا همراه با افتتاحیه دربیمارستان شریعتی شروع شد وکارشناسان طی یک هفته بیمارستان های تابعه دانشگاه (حضرت ولیعصرو شریعتی)و واحدهای ذيرربط- طبق سنجه های اعتباربخشی- ارزیابی نمودند ودر موردتاريخ ارزیابی کشوری( 5 الی 9 اردیبهشت ماه) به مدیران ارشد بیمارستان ها اطلاع رسانی شد.