معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

کنفرانس اعتباربخشی جهت دو گروه درمانی وغیردرمانی توسط مسئول اعتباربخشی معاونت درمان درتاريخ 27/1/94درمحل بيمارستان حضرت ولي عصر(عج) برگزار گردیدوموارد مرتبط به گیرنده خدمت ایمنی ومشترکات بصورت مفصل ارائه شد.