معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

اولين جلسه هماهنگي آماردرسال 94باحضورمعاون محترم درمان ،مسئولين بودجه،مديرهيات امناء وكارشناسان مربوطه درمحل معاونت درمان برگزارگرديد.دراين جلسه جناب آقاي دكترضيائي معاون محترم درمان درخصوص اهميت آمارونقش سايت آواب درتصميم گيريهاي وزارت بهداشت مطالبي ارائه نمودند.همچنين آمارساليانه 93ازسوي واحدآمارومدارك پزشكي بيمارستانهاارائه وموردبررسي قرارگرفت .