معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

باشروع سال جديداولين جلسه هماهنگي درمان باحضورجناب آقاي دكترضيائي معاون محترم درمان وكارشناسان ستادي حوزه معاونت درمان برگزارگرديد.دراين جلسه جناب آقاي دكترضيائي ضمن عرض تبريك به مناسبت فرارسيدن سال جديد،برنامه هاي وزارت بهداشت درسال جديد رابه اطلاع كارشناسان رساندند.به گفته ايشان سال 94كه سال نظارت مي باشد،درزمينه هاي تجهيزات آزمايشگاهي ،اورژانسهاي بيمارستاني،بخشهاي ICUودرمانگاههاي دولتي و...توسعه خواهيم داشت.درپايان كارشناسان درحوزه معاونت درمان مشكلات وانتظارات خودرامطرح نمودند.