معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

در اجراي مصوبات كميسيون ماده 39 معاونت در مان دانشگاه در خصوص نظارت وپايش از كمپ ترك اعتياد صدرا، در مورخه يك شنبه 17/12/93 تيم نظارت بر درمان معاونت درمان به همراه نماينده محترم فرمانداري و نماينده محترم اداره بهزيستي شهرستان از كمپ اقامتي ترك اعتياد صدرا بازديد به عمل آمد.

رحيمي كارشناس مسئول نظارت بر مراكز درمان سوء مصرف مواد معاونت درمان هدف از برگزاري اين تيم نظارتي را ارتقاء سطح كيفي وكمي مراكز ترك اعتياد در سطح شهرستان عنوان نمود.ومقرر گرديد همكاريها ونظارتها از مركز فوق الذكر افزايش يابد.