معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

 

جلسه هماهنگی کارشناسان ارزیاب اعتباربخشی در محل معاونت درمان برگزار گردید .دراين جلسه تاریخ جدید ارزشیابی بیمارستان به اطلاع ایشان رسانیده شدودستورالعمل اجرایی جدید اعتباربخشی به اطلاع ایشان رسانیده شد.