معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

جلسه هماهنگی معاونت درمان با بیمارستان های تابعه در راستای طرح تحول  اعتبار بخشی وایمنی با حضور معاون درمان وکارشناسان ستادی ومدیران ارشد بیمارستان ها درمحل معاونت درمان برگزار گردید.  مصوبات جلسه قبل بررسی شد ومجددا بر اهمیت موضوع تاکید شد وقرار شداستانداردهای اعتباربخشی و طرح تحول بجد اجرایی شود .