معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

جناب آقاي دكتررجائي مسئول محترم دفترنهادمقام معظم رهبري دردانشگاه  درخصوص مشتركات شيعه وسني وديگراديان درموضوع مهدويت ،بررسي ابعادظهورحضرت حجت ازديدگاه قرآن،احاديث وروايات،وهمچنين ابعادانتظارفرج ازبعدروانشناسي،جامعه شناسي وهستي شناسي،وبرخي ازويژگيهاي حضرت مهدي (عج)مطالبي ارائه نمودند.