معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

درراستای اجرای برنامه طرح تحول نظام سلامت ،نشست آنلاین معاونین درمان سراسركشور،كارشناسان حوزه درمان وفناوری اطلاعات دانشگاه باكارشناسان دفترآماروفن آوری اطلاعات وزارت بهداشت درتاریخ 14/11/93درمحل معاونت درمان فسابرگزارگردید. دراین نشست سامانه پایش اطلاعات ارسالی بیمارستانهابه سامانه سپاس معرفی گردیده واطلاعاتی درموردسامانه ازسوی كارشناسان دفترفناوری اطلاعات وزارت خانه به مسئولین دانشگاهی  ارائه گردیدومقررگردیدگزارش عملكرد پایش مبتینی برسپاس توسط معاونت های درمان تهیه گردیده ودرهمایش كشوری پایش برنامه تحول نظام سلامت مبتنی برسپاس ارائه گردد.