معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

درراستاي نامه وزيرمحترم بهداشت ودرمان وآموزش پزشكي درخصوص برگزاري جشن پرستاري جلسه اي باحضوررئيس دانشكده پرستاري،رئيس هيئت مديره نظام پرستاري،مديرخدمات پرستاري دانشگاه ومديرخدمات پرستاري بيمارستانهاوكارشناس دفترپرستاري دانشگاه درمحل معاونت درمان برگزاروتصميماتي اتخاذگرديد.