معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

جلسه بازنگري برنامه استراتژي معاونت درمان باحضوركارشناسان محترم معاونت درمان درتاريخ 6/11/93درمحل معاونت درمان برگزارگرديد.وموارد زيربه تصويبب رسيد.

1-مقررگرديدتمامي مسئولين واحدهابرنامه عملياتي خودراتاساعت 12ظهرمورخ 7/11/93بررسي،بازنگري كرده و به دبيركميته استراتژي (سركارخانم مرادي) تحويل نمايند.

2-مقررگرديدآقاي زراعتكاران برنامه الكترونيكي استراتژي سال قبل رادراختياردبيركميته قراردهند.

3-مقررگرديدهمكاران برنامه عملياتي خودراويرايش كرده وبه رورساني نموده وبه خانم مرادي تحويل دهند.