معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

كميته دانشگاهي برنامه ترويج زايمان طبيعي باحضوررياست محترم دانشگاه ،معاونين محترم درمان ،توسعه،اساتيدوكارشناسان مربوطه درتاريخ 24/8/93دردفتررياست محترم دانشگاه برگزارگرديد.دراين جلسه پايش 6ماهه اجراي برنامه ترويج زايمان طبيعي درراستاي طرح تحول نظام سلامت ارائه گرديد.لازم به ذكراست كه ميزان سزارين دربيمارستان اين دانشگاه نسبت به سال قبل  كاهش وزايمان طبيعي افزايش يافته است .جناب آقاي دكترعسكري ازمعاونت هاي درمان وتوسعه وتلاش هاي مسئولين وكاركنان مربوطه تشكرنمودند.همچنين دراين جلسه راهكارهايي ارائه ومصوباتي اتخاذگرديد.