معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

درراستاي راه اندازي مركزمشاوره پرستاري نهمين جلسه آموزشي باحضورجناب آقاي دكتراجاقي مسئول واحدروان معاونت بهداشتي ،سركارخانم كريمي مسئول خدمات پرستاري دانشگاه وكارشناسان روانشناسي همكاردرمحل معاونت درمان برگزارگرديد.شايان ذكراست دراين جلسه پيرامون مبحث ازدواج بحث وتبادل نظرصورت گرفت.