معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

درراستای اجرای بهینه طرح تحول نظام سلامت وارتقاء كیفیت خدمات پرستاری جلسه ای باحضورریاست بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)،مدیرخدمات پرستاری دانشگاه ومترون وكارشناسان بخش اورژانس بیمارستان مذكوردرتاریخ 28/08/93درمحل معاونت درمان برگزارگردید.درابتدا ضمن خوش آمدگوئی توسط مدیرمحترم خدمات پرستاری دانشگاه درمورد بازدیدحوزه پرستاری دانشگاه درهفته گذشته ازبخش اتفاقات بیمارستان مسائلی مطرح گردید وجهت حل مسائل راهكارهایی ارائه گردید.همچنین مقررگردیدمجددابازدیدی درهفته دوم آذرماه ازبخش اتفاقات بیمارستان به عمل آید.دراین نشست رئیس محترم بیمارستان ازفعالیتهای به عمل آمده در2ماه اخیرگزارشی  ارائه دادند.